SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI

1. UVODNE DOLOČBE

(1) Vse ponudbe, prodajne pogodbe, dobave in storitve, narejene na podlagi povpraševanj naših kupcev, urejajo ti splošni prodajni pogoji (SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI).

(2) Ponudba naših izdelkov je namenjena predvsem poslovnim kupcem, pa tudi potrošnikom. Za namene teh SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV je (i) „poslovni kupec“ podjetje, za katerega se šteje pravna ali fizična oseba, ki opravlja pridobitno dejavnost, ne glede na njeno pravnoorganizacijsko obliko ali lastninsko pripadnost (3. odst. 1. čl. Zakona o varstvu potrošnikov, ZVPot) in (ii) „potrošnik“ fizična oseba, ki pridobiva ali uporablja blago in storitve za namene izven njegove poklicne ali pridobitne dejavnosti (2. odst. 1. člena ZVPot).

(3) Ponudba naših izdelkov končnim uporabnikom je namenjena prodaji na ozemlju Republike Slovenije.

(4) Splošni pogoji poslovanja kupca ne veljajo, ne glede na to, ali jim v določenem primeru izrecno ugovarjamo ali ne.

(5 V primeru, če s kupcem sklenemo izrecni pisni dogovor, ki posamezne pravice in obveznosti urejajo drugače kot ti SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI, to ne vpliva na veljavnost ostalih določb teh SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV.

(6) Ti SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI so objavljeni na naši spletni strani https://physiomedical.si/splosni-pogoji/, prav tako pa so dostopni v našem prodajnem prostoru.

2. PONUDBE IN NAROČILA

(1) Kupcu pripravimo ponudbo glede na specifikacijo izdelka v povpraševanju kupca.

(2) Pogoje iz ponudbe ali predračuna zagotavljamo v času veljavnosti ponudbe ali predračuna.

(3) Izdelki niso izdelani vnaprej in jih nimamo na zalogi, saj jih izdelujemo na podlagi kupčeve osebne izbire oziroma odločitve v skladu s paleto možnih lastnosti ponujenih izdelkov. Vzorci ali modeli na naši spletni strani ali v katalogu služijo kot obvestilo.

(4) Izdelki so izdelani po navodilih kupca in prilagojeno njegovim potrebam. Skladno z Direktivo EU o pravicah potrošnikov, ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh od datuma plačila ali sklenitve pogodbe za tečaj sporoči podjetju, da odstopa od pogodbe brez navajanja razlogov, razen v primerih, ko gre za storitve, ki so bile že izvedene s privolitvijo potrošnika ali za prilagojene storitve, izdelane po natančnih navodilih kupca. Če se potrošnik storitve ne udeleži zaradi se kotizacija ne vrača, v kolikor se ugotovi da je razlog izostanka upravičen se vplačilo kotizacije premesti na naslednji termin. Če se storitev začne izvajati s privolitvijo potrošnika pred potekom 14-dnevnega obdobja in potrošnik nato odstopi od pogodbe, je lahko odgovoren za plačilo storitve, ki je bila opravljena do trenutka obveščanja o odstopu.

3. CENE IN PLAČILO

(1) Cene so določene s ponudbo v času veljavnosti ponudbe ali pogodbo.

(2) Cene izdelkov so navedene v evrih in vključujejo davek na dodano vrednost (DDV).

(3) Če ni dogovorjeno drugače, mora kupec plačati izdelke po predračunu na transakcijski račun našega podjetja.

(4) V primeru zamude s plačilom si pridržujemo pravico kupcu zaračunati zakonske zamudne obresti in vse stroške, ki nastanejo v zvezi z opominjanjem in izterjavo.

(5) Obročno plačevanje je možno preko aplikacije 1 Stavno, obroki pri roki – Summit Leasing Slovenija. Možnosti plačila tudi do 84 obrokov. Kontakt za več informacij: Brezplačna telefonska številka 080 13 39, PE potrošniško kreditiranje: 01 548 34 56, E-naslov: pkinfo@summit-leasing.si.

4. DOBAVNI ROK, DOSTAVA IN DELNA DOBAVA

(1) V ponudbi, ki jo pripravimo na podlagi kupčevega povpraševanja, določimo možni dobavni rok, ki je praviloma 3 – 4 tedne.

(2) Dobavni rok, ki smo ga določili v ponudbi ali smo se zanj pisno drugače dogovorili, začne teči (a) po prejemu celotne kupnine (vključno z DDV), če je dogovorjeno predplačilo, ali (b) po sklenitvi prodajne pogodbe, če je s pogodbo dogovorjeno plačilo po dobavi.

(3) Izdelke dostavljamo na območju Republike Slovenije.

(4) Kupec je dolžan prevzeti izdelke ob dogovorjenem času za dostavo. V primeru kupčeve zamude pri prevzemu izdelkov, preide nevarnost naključnega uničenja ali poškodovanja izdelkov na kupca z dnem, ko je prišel v zamudo.

(5) Če je kupec z istim naročilom kupil več izdelkov, ki jih je mogoče uporabiti ločeno, jih lahko dobavimo v ločenih dostavah. To ne vpliva na pravice kupca v zvezi s pravočasno in pravilno dostavo.

5. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE IN NADALJNA PRODAJA

(1) Izdelki, izročeni kupcu, ostanejo v naši lasti, dokler kupec ne plača celotne kupnine (vključno s pripadajočim DDV). Kupec pridobi lastninsko pravico na izročenih izdelkih s plačilom kupnine.

(2) Kupec do plačila kupnine z izročenimi izdelki ne sme razpolagati kot lastnik v smislu njihove nadaljnje prodaje, dajanjem v najem ali drugačne odtujitve ali obremenitve, razen na podlagi našega predhodnega pisnega soglasja, v nasprotnem primeru lahko od kupca zahtevamo plačilo odškodnine.

(3) Kupec mora z izdelki, glede katerih si pridržujemo lastninsko pravico, ravnati skrbno.

(4) Kupec je dolžan tretje osebe (kot npr. kupčeve upnike in izvršitelje) opozoriti na naš pridržek lastninske pravice in nas nemudoma obvestiti o morebitnih zahtevkih tretjih, da nam omogoči uveljavitev naših pravic.

(5) Če kupnina ni plačana, lahko z odstopom od pogodbe zahtevamo vračilo izročenih izdelkov.

6. REKLAMACIJA V PRIMERU STVARNE NAPAKE IN GARANCIJA

(1) Odgovorni smo za morebitne stvarne napake izdelka v skladu z veljavnimi predpisi. Ne odgovarjamo za napake in morebitno nastalo škodo, ki nastane ob nepravilni uporabi in vzdrževanju izdelka.

(2) Kupec je dolžan takoj, ko je to mogoče, izdelek skrbno pregledati.

(3) Poslovni kupec, ki nas je o stvarni napaki izdelka pravočasno in pravilno obvestil, bo imel pravico, da mu izročimo drug izdelek brez napake, če se napake ne bo dalo odpraviti. V primeru, da se napake ne bo dalo odpraviti ali pa da poslovnemu kupcu ne moremo izročiti drugega izdelka brez napake, bo imel poslovni kupec pravico zahtevati znižanje kupnine ali odstopiti od pogodbe. Glede uveljavljanja stvarnih napak za kupca – potrošnika se neposredno uporabljajo določila Zakona o varstvu potrošnikov

(4) Za naše izdelke dajemo tudi garancijo, da bo izdelek pravilno deloval 24 mesecev od dneva prodaje. Garancija na oblazinjenje je 12 mesecev od dneva prodaje.

(5) V času za katerega velja garancija, bomo nosili stroške za odpravo okvar, ki bi nastale ob normalni uporabi, ter stroške za prenos oziroma prevoz izdelkov zaradi odpravljanja okvar. Kupec nam mora opisno sporočiti okvaro, ki spada pod garancijo, in omogočiti, da izdelek pregledamo. Garancija velja z originalnim računom.

(6) Kupec mora izdelke uporabljati kot dober gospodar in v skladu z navodili za uporabo. Garancija ne velja, če kupec ni ravnal po navodilih za uporabo izdelka, če v izdelek posega oseba, ki za to ni pooblaščena, če kupec nestrokovno ali malomarno ravna z izdelkom, če so bili v izdelek vgrajeni neoriginalni deli ali če so okvare povzročene pri transportu po izročitvi izdelka kupcu. Okvare v garancijskem roku bodo odpravljene v 45 dneh, v nasprotnem primeru se obvezujemo, da bomo kupcu izdelek zamenjali z novim.

7. PRAVICA INTELEKTUALNE LASTNINE

(1) Ponudnik ima vse potrebne pravice za znamke in druge izdelke, ki se nahajajo na spletni strani. Znamke, ki se nahajajo na spletni strani, so zaščitene v skladu z nacionalno in mednarodno zakonodajo. V primeru zlorabe avtorskega dela, uporabnik kazensko in materialno odgovarja. Celotna vsebina spletne strani, ne glede na obliko, je z zapisom zaščitena z avtorskimi pravicami. Nosilec vseh avtorskih pravic je ponudnik.

(2) Programi. vsebine, metode in materiali, uporabljeni v okviru naših tečajev, so zaščiteni z avtorskimi pravicami ali drugimi pravicami intelektualne lastnine. Brez izrecnega pisnega dovoljenja ponudnika je prepovedano kakršnokoli razmnoževanje, distribucija, javna predstavitev ali druga uporaba teh materialov.

8. POSTOPEK PRIJAVE

(1) Prijava na tečaje. Na tečaj masaže se prijavite s klikom na gumb “Prijavljam se”. Morebitne preklice naročil lahko oddate na naši spletni oziroma sporočite na naš elektronski naslov info@educational-training.si ali pa nas pokličete na 030 37 22 55. Pogodbe in druge listine se hranijo na sedežu podjetja, kjer so dostopne vsak delovni dan med 9. in 17. uro.
V kolikor potrošnik zboli se kotizacija prenese na drug termin.

(2) Plačilo storitev in popusti. Plačilo storitev je možno po predračunu, s položnico (obročno do 3 obroke), s kreditno kartico, s plačilom s kreditno kartico Diners na 24 obrokov ali s plačilom preko financiranja do 30 obrokov (SUMMINT Leasing). Popusti so navedeni pri opisu artikla ali storitve.

(3) Pravica do odstopa prijave tečaja. Potrošnik ima pravico, da v štirinajstih dneh od datuma plačila ali sklenitve pogodbe za tečaj podjetju sporoči, da odstopa od pogodbe brez navajanja razlogov. Če se storitev začne izvajati s privolitvijo potrošnika pred potekom 14-dnevnega obdobja in potrošnik nato odstopi od pogodbe, je lahko odgovoren za plačilo sorazmernega dela storitve, ki je bila opravljena do trenutka obveščanja o odstopu. To vključuje vse stroške, ki so bili že nastali v zvezi z organizacijo tečaja in niso povratni. V primeru odstopa potrošnik nosi morebitne administrativne stroške odstopa v višini, ki je določena s cenikom prodajalca. Če je potrošnik storitev že poravnal in želi odstopiti od pogodbe, mora o nameravanem odstopu od pogodbe pisno obvestiti ponudnika na kontaktni e-naslov info@educational-training.si, kjer korektno navede podatke za vračilo kotizacije. Potrošnik je dolžan nositi stroške, ki nastanejo pri prekinitvi pogodbe. V kolikor potrošnik želi odstopiti od pogodbe po naveden roku (14 dni), mu vračilo kotizacije ne pripada. Potrošnik lahko zahteva drug produkt v protivrednosti že vplačane kotizacije.
Po opravljeni storitvi, ko je potrošnik v celoti koristil storitev in se udeležil vseh srečanj izobraževanja, odstop od pogodbe ni več možen.

9. ODGOVORNOST

(1) Ne odgovarjamo za škodo, ki bi nastala kupcu kot posledica kupčevih zamud pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali zaradi nepravilnih ali netočnih podatkov, specifikacij oziroma informacij, ki jih je posredoval kupec.

(2) Ne odgovarjamo za škodo, ki nastane, če se izdelek ne uporablja v skladu z navodili ali v skladu s predvideno rabo.

(3) Ne odgovarjamo zaradi nemožnosti izpolnitve zaradi višje sile, ukrepov državnih organov ali drugih dogodkov, ki jih ni mogoče preprečiti, odpraviti ali se jim izogniti (t. j. okoliščin, na katere ne moremo vplivati).

(4) Prodajalec ni odgovoren za posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki izhaja iz ali je povezana s temi pogoji ali uporabo ali nezmožnostjo uporabe izdelkov ali storitev, razen v primerih, ko to izhaja iz namernih kršitev ali grobe malomarnosti.

10. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

(1) Hranimo in obdelujemo zgolj podatke, ki so potrebni za izpolnitev naročila, v obsegu, ki ga dovoljuje veljavna zakonodaja. Podrobnosti so določene v Politiki zasebnosti, ki je dostopna na naši spletni strani https://physiomedical.si/izjava-o-varstvu-podatkov/.

11. POTROŠNIŠKI SPORI, VELJAVNO PRAVO IN PRISTOJNA SODIŠČA

(1) Kupec – potrošnik ima možnost, da v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov v primeru težav pri podjetju sproži pritožbeni postopek. Pritožbo kupec – potrošnik pošlje na e-naslov info@physiomedical.si. Morebitno pritožbo kupca – potrošnika bomo obravnavali hitro in vam odgovor posredovali najpozneje v 8 dneh po njenem prejemu.

(2) Ne priznavamo nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov. Spletno platformo Evropsko komisije za spletno reševanje sporov najdete na naslednji povezavi: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

(3) V zvezi s pogodbenim razmerjem s kupcem in temi SPLOŠNIMI PRODAJNIMI POGOJI se uporablja pravo Republike Slovenije, skladno s katerim se bodo pogodbena razmerja in SPLOŠNI PRODAJNI POGOJI tudi razlagali.

(4) Za razmerja med pogodbenima strankama, ki niso urejena z naročilom oz. prodajno pogodbo in temi SPLOŠNI PRODAJNIMI POGOJI, veljajo določila Obligacijskega zakonika oziroma v primeru, da je kupec potrošnik, tudi določila Zakona o varstvu potrošnikov. Če posamezna določba SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV ni v skladu z določili Zakona o varstvu potrošnikov, se za razmerja s kupcem – potrošnikom uporabijo določila Zakon o varstvu potrošnikov.

(5) Konvencija Združenih narodov o pogodbah o mednarodni prodaji blaga (CISG) se za razmerja med pogodbenima strankama ne uporablja.

(6) Prodajalec si pridržuje pravico do spreminjanja teh splošnih prodajnih pogojev kadar koli, z učinkom v prihodnosti. O vsaki spremembi in njenem datumu uveljavitve bodo stranke obveščene na primeren način.

12. DODATEK K SPLOŠNIM POGOJEM

(1) Dodatne storitve: V primeru, da stranka zahteva dodatne storitve, ki niso del standardne ponudbe (npr. izdaja certifikatov v tujem jeziku, ponatis certifikatov), se te storitve zaračunajo skladno s cenikom, ki bo stranki predložen ob naročilu teh storitev. Detajli in stroški teh storitev bodo pred izvedbo jasno komunicirani in potrebna bo pisna potrditev stranke.

PHYSIO MEDICAL d.o.o.

Portorož, dne 23.02.2024